دانشجویان کارشناسی ارشدکه در ترم ۹۹۱ سمینار اخذ نمودند، مهلت ارائه سمینار تا ۳۱ اردیبهشت ماه تمدید شد