مراحل درخواست مجوز ادامه تحصیل از کمیسیون موارد خاص داخلی

کلیه دانشجویانی که مشمول ماده (۱۵ یا ۱۹ در مقاطع کاردانی و کارشناسی) و ماده (۶ یا ۱۷ در مقطع ارشد) آیین نامه آموزشی میباشند، چنانچه درخواست بازگشت به تحصیل و تمدید سنوات دارند، لازم است ضمن تکمیل فرم کمیسیون موارد خاص به اداره آموزش مراجعه نمایند.

مواد آیین نامه آموزشی برای مقاطع کاردانی و کارشناسی :

ماده ۱۵ – مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی (اعم از پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ناپیوسته دو سال و دوره های کارشناسی پیوسته چهار سال است.

تبصره : دانشگاه اختیار دارد در شرایط خاص و با تصویب شورای آموزشی دانشگاه، حداکثر یک نیمسال برای دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و حداکثر دو نیمسال برای دوره کارشناسی پیوسته، مدت مجاز تحصیل افزایش دهد. چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم خواهد بود.

ماده ۱۹ – چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتز از ۱۲ باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی میشود و در نیمسال بعدی حداکثر می تواند تا ۱۴ واحد اخذ کند.

تبصره : چنانچه دانشجو در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته سه نیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شده باشد، از تحصیل محروم می شود.

مواد آیین نامه آموزشی برای مقطع ارشد :

ماده ۶ – مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد، دوسال (چهار نیمسال) است.

ماده ۱۷ – چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از ۱۴ باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شود.

تبصره : دانشجویی که دو نیمسال تحصیلی اعم از متوال یا متناوب مشروط شود از تحصیل محروم می شود.

 

مراحل درخواست مجوز ادامه تحصیل از کمیسیون موارد خاص

۱)راهنمای درخواست کمیسیون موارد خاص(سامانه سجاد)

۲) ارائه مستندات لازم جهت ارائه به کمیسیون موارد خاص از قبیل :

– مدارک پزشکی (بیماری روحی ـ روانی و جسمی ) با تأیید پزشک معتمد موسسه

– کپی مدارک ازدواج / طلاق دانشجو

– مدارک مستند که نشاندهنده مشکلات خانوادگی دانشجو پس از قبولی در دانشگاه باشد.

– مدارک خانواده شهید ، جانباز ، ایثارگر و … با تأیید مراجع مربوطه

– ارائه نامه استاد راهنما مبنی بر دلایل عدم اتمام پایان نامه در سنوات مجاز  (مخصوص تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد)