صندوق رفاه

ثبت نام وام صندوق رفاه ترم بهمن۹۷ شروع شد.

به پیوست مراحل و فرم های وام صندوق رفاه تقدیم می گردد.دانشجویان متقاضی دریافت وام شهریه برای نیمسال جاری فقط تا تاریخ ۱۸/۳/۹۹ فرصت دارند .