رشته های کارشناسی ارشد

بخش مکانیک

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی

مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

بخش کامپیوتر

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات – شبکه های کامپیوتری

مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیک

مهندسی کامپیوتر – شبکه های کامپیوتری

بخش برق

مهندسی برق- مخابرات سیستم

مهندسی برق-  کنترل

مهندسی برق – سیستم های قدرت

مهندسی برق – نانو الکترونیک