رشته های فعال

کارشناسی ارشد

154110585820353

مهندسی مکانیک

 • طراحی کاربردی
 • تبدیل انرژی
154110633959173

مهندسی برق

 • مخابرات سیستم
 • سیستم های قدرت
 • کنترل
 • میکرونانو الکترونیک
154110623195760

مهندسی فناوری اطلاعات

 • شبکه های کامپیوتری
 • مهندسی فناوری اطلاعات
 • مدیریت سیستم های اطلاعاتی

مهندسی کامپیوتر

 • هوش مصنوعی و رباتیکز
 • شبکه های کامپیوتری

کارشناسی پیوسته

مهندسی پزشکی

مهندسی عمران

مهندسی انرژی

مدیریت بازرگانی

مهندسی برق

مهندسی مکانیک

مهندسی کامپیوتر

علوم ورزشی

مهندسی نقشه برداری

مهندسی معماری

مدیریت مالی

کارشناسی ناپیوسته

154110633959173

مهندسی تکنولوژی برق

 • برق گرایش قدرت
 • برق گرایش شبکه های انتقال وتوزیع

مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی

154110633959173

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

154110606678205

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

154110724599882

مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید

 • ساخت وتولید- ماشین ابزار
154110606678205

مهندسی تکنولوژی مخابرات

مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) گرایش مدیریتICT

154110756815655

مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی

 • طراحی و نقشه کشی صنعتی
154110633959173

مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ابزار دقیق

کاردانی پیوسته

154110633959173

الکتروتکنیک- برق صنعتی

 • برق صنعتی
154110683714120

معماری- نقشه کشی معماری

 • نقشه کشی معماری

کاردانی ناپیوسته

حسابداری