راهنمای تاییدیه مدارک جهت ترجمه

 دستورالعمل و راهنمای تاییدیه مدارک تحصیلی جهت ترجمه پیوست فایل ذیل می باشد.