دانشجویان شاهد

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر

دانشجویانی که خود آنها و یا والدین آنها بالای ۲۵% جانبازی دارند و نیز دانشجویانی که فرزند شهید می باشند می توانند با ارائه نامه از بنیاد شهید و تحویل آن به امور مالی مؤسسه از مزایای ۱۰۰% معافی شهریه استفاده کنند.

آئین‌نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد وایثارگر پیوست می باشد.

فایل دانلود