تقویم آموزشی

زمان بندی نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

شروع کلاس ها

حذف و اضافه

شروع کارگاه ها و آزمایشگاه ها

شروع و پایان امتحانات میان ترم

حذف نهایی

امتحانات آزمایشگاه ها و کارگاه ها

پایان کلاس ها (پایان ترم)

شروع و پایان امتحانات