تقویم آموزشی

زمان بندی

انتخاب واحد نیمسال اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دانشجویان قبلی

شروع کلاس های دانشجویان پیشین

حذف و اضافه

شروع و پایان امتحانات میان ترم

حذف نهایی

امتحانات آزمایشگاه و کارگاه ها

امتحانات

نیمسال دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰

انتخاب واحد و ثبت نام اصلی کلیه دانشجویان

شروع کلاس ها و پایان کلاس ها(پایان ترم)

حذف و اضافه

شروع کارگاه ها و آزمایشگاه ها