تقویم آموزشی

زمان بندی

انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۲

۱۳ شهریور الی جمعه ۱۷ شهریور

شروع کلاس های دانشجویان

حذف و اضافه

شروع و پایان امتحانات میان ترم

حذف نهایی

امتحانات آزمایشگاه و کارگاه ها

امتحانات

نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲

انتخاب واحد و ثبت نام اصلی کلیه دانشجویان

شروع کلاس ها و پایان کلاس ها(پایان ترم)

حذف و اضافه

شروع کارگاه ها و آزمایشگاه ها

آخرین روز کلاس (قبل از نوروز)

شروع و پایان امتحانات میان ترم

شنبه ۸ اردیبهشت الی پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت

حذف نهایی

دوشنبه ۲۴  اردیبهشت الی سه شنبه ۲۵ اردیبهشت

امتحانات آزمایشگاه ها و کارگاه ها

شنبه ۵ خرداد الی پنجشنبه ۱۰ خرداد

شروع و پایان امتحانات

چهارشنبه ۳۰ خرداد الی دوشنبه ۱۸ تیر