تقویم آموزشی

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

عنوان

نيم سال اول

انتخاب واحد و ثبت نام اصلی کلیه  دانشجویان

(کاردانی – کارشناسی ناپیوسته و پیوسته – ارشد)

دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ تا جمعه  1400/11/15

شروع کلاس ها

شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

حذف و اضافه

شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ تا یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۰۱

شروع کارگاه ها و آزمایشگاه ها

شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

آخرين روز کلاس ( قبل از نوروز)

پنجشنبه  1400/12/26

شروع و پایان امتحانات میان ترم

شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ تا دوشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۲

حذف نهايي

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ و دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۶

امتحانات آزمایشگاه ها و کارگاه ها

شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ تا پنج شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۵

پایان کلاس ها (پايان ترم)

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۸

شروع  و پایان امتحانات

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰۳/۲۵ و پنج شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۹

مهلت ورود نمرات کاردانی و کارشناسی

مهلت ورود نمرات کارشناسی ارشد

۱۴۰۱/۰۴/۱۹

۱۴۰۱/۰۶/۱۵