تقویم آموزشی

تقویم آموزشی  سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

عنوان

نيمسال دوم

انتخاب واحد و ثبت نام اصلی کلیه  دانشجویان

(کاردانی – کارشناسی ناپیوسته و پیوسته – ارشد)

شنبه ۹۹/۱۱/۲۵ تا چهارشنبه   99/11/29

شروع کلاس ها

شنبه ۹۹/۱۲/۰۲

حذف و اضافه

دو شنبه ۹۹/۱۲/۱۱ تا پنج شنبه ۹۹/۱۲/۱۴

شروع کارگاه ها و آزمایشگاه ها

شنبه ۹۹/۱۲/۱۶

آخرين روز کلاس ( قبل از نوروز)

پنجشنبه ۹۹/۱۲/۲۸

شروع و پایان امتحانات میان ترم

یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۲ تا پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۰۶

حذف نهايي

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۳ و دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۴

امتحانات آزمایشگاه ها و کارگاه ها

شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۹ تا پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۳

پایان کلاس ها (پايان ترم)

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۳

شروع  و پایان امتحانات

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ و چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۳۰

عنوان

ترم تابستان

انتخاب واحد و ثبت نام اصلی کلیه  دانشجویان

(کاردانی – کارشناسی ناپیوسته و پیوسته)

پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۳۱ تا جمعه ۱۴۰۰/۰۵/۰۱

شروع کلاس ها

شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

پایان کلاس ها (پايان ترم)

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۱

امتحانات

شنبه ۱۴۰۰/۶/۱۳ تا سه شنبه ۱۴۰۰/۶/۱۶