برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۹

روز

۸ صبح تا ۱۴ بعد از ظهر

۱۴ بعد از ظهر تا ۲۰

۸ صبح تا ۲۰

چهارشنبه ۹۸/۱۱/۰۹

کلیه کاردانی

مهندسی تکنولوژی برق الکترونیک

مهندسی تکنولوژی برق مخابرات

مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ابزار دقیق

مهندسی تکنولوژی برق – قدرت

مهندسی تکنولوژی برق- انتقال وتوزیع

کارشناسی پیوسته مهندسی معماری

 کارشناسی پیوسته مهندسی برق(کلیه گرایشها)

 کارشناسی پیوسته مهندسی نقشه برداری

 کارشناسی پیوسته مهندسی عمران

کارشناسی پیوسته مدیریت مالی

کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

کارشناسی پیوسته علوم ورزشی

کلیه کاردانی

مهندسی تکنولوژی برق الکترونیک

مهندسی تکنولوژی برق مخابرات

مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ابزار دقیق

مهندسی تکنولوژی برق – قدرت

مهندسی تکنولوژی برق- انتقال وتوزیع

کارشناسی پیوسته مهندسی معماری

 کارشناسی پیوسته مهندسی برق

 کارشناسی پیوسته مهندسی نقشه برداری

 کارشناسی پیوسته مهندسی عمران

کارشناسی پیوسته مدیریت مالی

کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

کارشناسی پیوسته علوم ورزشی

پنجشنبه ۹۸/۱۱/۱۰

مهندسی تکنولوژی کامپیوتر - نرم افزار

مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات و ارتباطات

مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی

 مهندسی تکنولوژی مکانیک ساخت وتولید

مهندسی تکنولوژی- طراحی و نقشه کشی صنعتی

کارشناسی ارشد مهندسی برق- مخابرات سیستم

 کارشناسی ارشد مهندسی برق-  کنترل

 کارشناسی ارشد مهندسی برق - سیستم های قدرت

کارشناسی ارشد مهندسی برق - نانو الکترونیک

کارشناسی پیوسته مهندسی انرژی

کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک

کارشناسی پیوسته مهندسی پزشکی

کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایشها)

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - شبکه های کامپیوتری

مهندسی تکنولوژی کامپیوتر - نرم افزار

مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات و ارتباطات

مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی

مهندسی تکنولوژی مکانیک ساخت وتولید

مهندسی تکنولوژی- طراحی و نقشه کشی صنعتی

کارشناسی پیوسته مهندسی انرژی

کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک

کارشناسی پیوسته مهندسی پزشکی

 کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - شبکه های کامپیوتری

کارشناسی ارشد مهندسی برق- مخابرات سیستم

کارشناسی ارشد مهندسی برق-  کنترل

کارشناسی ارشد مهندسی برق - سیستم های قدرت

کارشناسی ارشد مهندسی برق - نانو الکترونیک

جمعه ۹۸/۱۱/۱۱

کلیه رشته ها – کلیه مقاطع

کلیه رشته ها – کلیه مقاطع

کلیه رشته ها – کلیه مقاطع