ارتباط با صنعت

بازدید مجازی از سرویس و نگهداری سیستم های برودتی.در این فایل سعی برآن شده تا نحوه صحیح سرویس سیستم های برودتی تشریح شود.لطفا نظرات خود را با ما در میان گذارید.

ایمیل کارشناس ارتباط با صنعت و کتابخانه:
ebs_pasargad@pasargad-ihe.ac.ir