آیین نامه نحوه دریافت شهریه

آیین نامه نحوه دریافت شهریه توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی

 

ماده۱) تعاریف و اختصارات

وزارت:وزارت علوم،تحقیقات و فناوری.

موسسه:منظور هریک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفایی مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری است.

شهریه:سهمی از هزینه های تحصیلی و متشکل از دو بخش ثابت و متغیر است که برابر ضوابط مصوب و در قبال برخورداری از خدمات آموزشی از دانشجو دریافت می شود.

شهریه ثابت:بخشی از شهریه است که تعیین میزان آن و نحوه دریافت آن فارغ ار واحد های درسی انتخابی تعیین و دریافت می شود.

شهریه متغیر:بخشی از شهریه است که میزان آن بر اساس ضوابط مصوب،با توجه به نوع و تعداد واحد انتخابی تعیین ودریافت می شود.

انتقال:تغییر محل تحصیل دانشجو از یک موسسه به موسسه دیگر در همان رشته،همان دوره و همان مقطع تحصیلی است.

دانشجوی مهمان:اطلاق به دانشجویی است که تعدادی از واحد های خود را بر اساس مقررات آموزشی مصوب در موسسه دیگری جزء موسسهء مبداء می گذراند.

انصراف:به مفهوم ترک تحصیل دائم دانشجو در رشته محل مشخص است که با درخواست دانشجو و موافقت موسسه تحقق می سابد.

سقف مدت تحصیل:اطلاق به تعداد نیمسال های تحصیلی مجاز دانشجو به شرح مندرج در آیین نامه های آموزشی مصوب است.

ماده۲)موسسه مجاز است در ابتدای هر نیمسال تحصیلی برای نامنویسی از پذیرفته شدگان و دانشجویان،مبتنی بر ضوابط و مقررات مصوب،و در ازای ارئه خدمات آموزشی و کمک آموزشی نسبت به دریافت شهریه اقدام کند.

تبصره۱-دریافت هرگونه سند تعهدآوری همچون چک یا سفته یا وجه نقد از دانشجو به عنوان تضمین و یا ودیعه و پیش ثبت نام،ممنوع است اما در موارد تقسیط شهریه،دریافت چک و یا اسناد تعهد آور دیگر از دانشجو به عنوان تضمین پرداخت شهریه،بلا مانع است.

تبصره۲-دریافت هرگونه وجهی مازاد بر شهریه با عنوان خدمات آموزشی یا عناوین دیگر(به استثنای خدمات درمانی،حق بیمه و بیمه حوادث مطابق با مقررات صندوق رفاه دانشجویان)بدون مجوز رسمی از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری ممنوع است.

ماده۳)دانشجوی مهمان در طول دوره ی مهمانی موظف است نسبت به پرداخت شهریه ثابت به موسسه مبداء و شهریه متغیر به موسسه مقصد اقدام کند.

ماده۴)دانشجوی انتقالی یا دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است شهریه کامل یک نیمسال تحصیلی اعم از ثابت و متغیر(در مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته تا سقف ۱۶ واحد نظری و مقطع کارشناسی ارشد تا سقف ۸ واحد نظری)را به موسسه مبداء پرداخت کند.

تبصره-چنانچه دانشجوی منصرف از تحصیل پس از نامنویسی و قبل از شروع کلاس ها انصراف خود را به موسسه اعلام نماید،شهریه پرداختی آن نیمسال به عنوان هزینه انصراف محسوب می شود.

ماده۵)در مورد دانشجویانی که بر اثر برنامه تکمیل ظرفیت جا به جا می شوند چنانچه سازمان سنجش و آموزش کشور اسامی حائزین شرایط را حداکثر یک ماه بعد از شروع کلاسها اعلام نماید،موسسه مبداء مکلف است شهریه متغیر دانشجوی مشمول جابه جایی را مسترد کند در غیر این صورت درخواست بازپرداخت از سوی دانشجو پذیرفته نیست.

ماده۶)در صورت استفاده از مرخصی تحصیلی،دانشجو موظف است شهریه ثابت آن نیمسال را پرداخت کند.

ماده۷)شهریه دوره تابستانی ۵۰ درصد شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی به اضافه شهریه متغیر تعداد واحد های انتخابی دانشجو است.

تبصره-چنانچه دوره تابستانی در موسسه مبداء دایر نباشد و دانشجو با کسب موافقت واحد مبداء تعدادی از واحد های درسی خود را در موسسه دیگری بگذراند،موظف به پرداخت شهریه ثابت و متغیر به موسسه مقصد خواهد بود.

ماده۸)در صورت عدم ارائه دروس الزامی توسط موسسه مبداء و اجبار دانشجو به گذراندن دروس در موسسه دیگر،دانشجو می تواند دروس مذکور را در موسسه دیگری بگذراند.در اینحال شهریه ثابت و متغیر آن نیمسال به موسسه مقصد تعلق می گیرد.

ماده۹)چنانچه تعداد واحد های درسی باقیمانده دانشجو در ترم آخر،اعم از پایان نامه،کارآموزی یا پروژه،حد اقل ۶ واحد باشد،دانشجو موظف است نسبت به پرداخت شهریه ثابت کامل و شهریه متغیر دروس آن ترم اقدام کند.

تبصره۱-دریافت شهریه پایان نامه و پروژه در طول دوره تحصیل دانشجو تنها برای یک بار،مجاز است.

تبصره۲-در صورتیکه مدت تحصیل دانشجو با کسب مجوز از مراجع ذیربط بیش از سنوات مجاز ادامه یابد،دانشجو در نیمسال های اضافی موظف به پرداخت نصف شهریه ثابت است.

تبصره۳-استفاده دانشجو از فرصت معرفی به استاد برابر با ضوابط مندرج در آئین نامه آموزشی مستلزم پرداخت نصف شهریه ثابت توسط دانشجو خواهد بود.

ماده۱۰)دریافت هرگونه وجهی،اضافه بر شهریه نیمسال های تحصیلی از دانشجویی که برابر مقررات اخراج می شود،مجاز نیست.

ماده۱۱)در صورت درخواست دانشجو مبنی بر معادل سازی سوابق تحصیلی،وی مکلف است به ازای هریک از واحد های قابل قبول،پنج درصد شهریه ثابت آن نیمسال را به موسسه پرداخت کند.

ماده۱۲)در صورتی که حذف کلیه دروس نیمسال تحصیلی،قبل از زمان حذف و اضافه همان نیمسال باشد،شهریه متغیر دروس،حسب درخواست دانشجو،بازگردانده و یا ذخیره می شود،اما شهریه ثابت غیر قابل برگشت است.

ماده۱۳)در صورت حذف اضطراری درس،شهریه متغیر آن درس مسترد نمی گردد.

ماده۱۴)شهریه دانشجو در صورت اتمام سقف سنوات تحصیلی مجاز مطابق با تعرفه سال تحصیلی جاری محاسبه خواهد شد.

این آئین نامه در۱۴ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۴ به تایید وزیر علوم،تحقیقات و فناوری رسیده است و جایگزین آئین نامه های قبلی می گردد و از آغاز سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ لازم الاجرا است.