پروفسور سید علی اکبر گلنشان

www

پروفسور سیدعلی اکبر گلنشان

مرتبه علمی :استاد
رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
مدرک تحصیلی :دکتری
مشخصات فردی
 • نام و نام خانوادگی:پروفسور سید علی اکبر گلنشان
 • تلفن:
 • ایمیل:golnshan@succ.ac.ir
 • مرتبه علمی:استاد
 • رشته تحصیلی:مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
سوابق تحصیلی
 • دکترا مهندسی مکانیک گرایش: مهندسی مکانیک حرارت و سیالاتدانشگاه واترلو کانادا
سوابق آموزشی
 • دانشگده مهندسی دانشگاه شیراز:مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
سوابق پژوهشی - مقالات نشریات
 • ۱- گلنشان ع، محمودی کوچکسرایی ا (۱۳۸۹) بررسی کارایی حرارتی کلکتورهای خورشیدی مشبک در جریان باد عمود بر صفحه نشریه انرژی ایران ۲:۱۱-۲۲
 • ۲- گلنشان ع، ابراهیمی م (۱۳۸۸) بررسی عددی انتقال حرارت اجاق گازهای خانگی جهت بهبود راندمان نشریه انرژی ایران ۱۲:۸۹-۱۰۵
 • ۳- Akhavan F, Kamgar S, Nematollahi M, Golneshan A, Nassiri S, Mousavi khaneghah A (2021) Design, development, and performance evaluation of a ducted fan date palm (Phoenix dactylifera L.) pollinator Scientia Horticulturae 277:109808-0
 • ۴- Nejatolahi M, Golneshan A, Kamali R, Sabbaghi S (2021) Nonequilibrium versus equilibrium molecular dynamics for calculating the thermal conductivity of nanofluids Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 144:1467-1481
 • ۵- Khodakaram Tafti A, Golneshan A (2020) A general mathematical model for predicting the thermal performance of natural draft dry cooling towers and extending it to three aligned towers Energy Sources Part A Recovery Utilization and Environmental Effects 0:1-23
 • ۶- Masoumi A, Tajalli E, Golneshan A (2020) Investigation on performance of an asphalt solar collector: CFD analysis, experimental validation and neural network modeling Solar Energy 207:703-719
 • ۷- Nasiri soloukloo M, Golneshan A (2020) Numerical investigation on effects of fuel tube diameter and co-flow velocity in a methane/air non-premixed flame Heat and Mass Transfer 56:1697-1711
 • ۸- Nasiri soloukloo M, Golneshan A (2020) Numerical study of the effect of H2O diluents on NOx and CO formation in turbulent premixed methane-air flame International Journal of Hydrogen Energy 45:10882-10894
 • ۹- Nasiri soloukloo M, Golneshan A (2020) Effect of CO2 diluent on the formation of pollutant NOx in the laminar non-premixed methane-air flame International Journal of Heat and Mass Transfer 148:119071-0
 • ۱۰- Ahmadi B, Golneshan A, Arasteh H, Karimipour A, Bach Q (2020) Energy and exergy analysis and optimization of a gas turbine cycle coupled by a bottoming organic Rankine cycle Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 141:495-510
 • ۱۱- Mirzaei M, Taghvaei H, Golneshan A (2020) Improvement of cavity shape modeling in water-entry of circular cylinders by considering the cavity memory effect Applied Ocean Research 97:102073-0
 • ۱۲- Golneshan A, Nemati H (2019) Energy and exergy comparison of three similar combined power cycles Mechanics & Industry 20:504-0
 • ۱۳- Golneshan A, غفاری گوشه (۲۰۱۸) wind effects and the challenge to enhance thermal performance of three aligned natural draft dry cooling towers Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering 42:347-354
 • ۱۴- Golneshan A, نعمتی (۲۰۱۴) exergy analysis of unglazed transpired solar collectors(UTCs) Solar Energy 107:272-277
 • ۱۵- غفاری گوشه , Golneshan A (2012) Effect of wind directions on the thermal performance of three aligned NDDCT: Parallel and perpendicular directions Applied Mechnics and M/aterials 232:218-222
 • ۱۶- Golneshan A, Nemati H (2012) Is there any similarity between tumour growth and thermal expansion Journal of Mechanical Engineering Science 226:192-201
 • ۱۷- LAHONIAN M, Golneshan A (2011) Numerical Studyo f Temperatur Distribution ina spherical tissue in magnetic fluid hyperthermia using lattice Boltzmann method IEEE TRANSACTIONS ON NANOBIOSCIENCE 10:262-268
 • ۱۸- Golneshan A, LAHONIAN M (2011) Diffusion of magnetic nanoparticles in a multi-site injection process within a biological tissue during magnetic fluid hyperthermia using lattice Boltzmann method. Mechanics research communications 38:425-430
 • ۱۹- Golneshan A, Nemati H (2011) Continuum Based Tumor Growth Modeling Journal of Emerging Trends in Engineering and Applied Sciences 2:546-550
 • ۲۰- Jahangiri A, Golneshan A (2011) Feasibility Study of the Thermal Performance Improvement of Natural Draft Dry Cooling Towers Due to Flue Gas Injection World Applied Sciences Jouranl 12:568-575
 • ۲۱- Golneshan A, LAHONIAN M (2011) Effect of heated region on temperature distribution within tissue during magnetic fluid hyperthermia using lattice Boltzmann method Journal of Mechanics in Medicine and Biology (JMMB) 2:457-469
 • ۲۲- Golneshan A, LAHONIAN M (2011) The effect of magnetic nanoparticles dispersion on temperature distribution in a spherical tissue in magnetic fluid hyperthermia using lattice BOltzmann method International journalof hyperthermia 27:266-274
 • ۲۳- Golneshan A, غفاری گوشه (۲۰۱۰) Windbreakwalls effects on the thermal perfprmance of the NDDCT IPAW - Iranian Power & Water 124:37-41
 • ۲۴- Zomorodian A, Golneshan A (2008) Simulation, construction and testing of a two - cylinder solar stirling engine powerded by a flat- plate solar collector without regenerator Renewable Energy 33:77-87
 • ۲۵- Golneshan A, Hollands K (2000) Forced Convection Experiment on Slotted Transpired Plates Transactions of the CSME 24:335-348
 • ۲۶- Golneshan A, نعمتی (۱۳۸۹) In Silico Modelling of Tumor Growth Journal of Mechanics in Medicine and Biology (JMMB) 13:13500691-135006921
سوابق پژوهشی - مقالات همایش ها و کنفرانس ها
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همایش ها
۱-گلنشان ع، خداکرم تفتی ا “ارایه مدل ریاضی جهت پیش بینی عملکرد حرارتی یک برج هلر در نیروگاه سیکل ترکیبی فارس بر مبنای یک روش نظری جدید ” ISME 2018 (۱۳۹۷)
۲-گلنشان ع، آقائی ع “بررسی اثر خروج از مرکز لوله داخلی در یک واحد دولوله ای ذخیره حرارت بر مدت زمان ذوب و انجماد مواد تغییر فاز دهنده ” سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران (۱۳۹۶)
۳-گلنشان ع، براتیان ح، جمالی ارند ح “بررسی عددی عملکرد حرارتی واحد ذخیره ی انرژی لوله-پوسته ای حاوی مواد تغییر فاز دهنده با استفاده از پره های مستطیلی و مغزی استوانه ای ” سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران (۱۳۹۶)
۴-گلنشان ع، خداکرم تفتی ا “آنالیز عددی عملکرد حرارتی برجهای هلر نیروگاه سیکل ترکیبی فارس و مقایسه با عملکرد واقعی در شرایط عملیاتی ” هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (۱۳۹۶)
۵-شمسی پور ع، گلنشان ع “بررسی عددی عملکرد رادیاتورهای برج هلر تحت تاثیر وزش باد بر ورودی و خروجی برج ” ISME2016 (۱۳۹۵)
۶-گلنشان ع، ابراهیمی م “بررسی عددی حرکت طبیعی جریان هوا به سمت شعله و تاثیر آن بر بازده حرارتی مشعل گاز ” ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران (۱۳۹۵)
۷-غفاری ف، گلنشان ع “بررسی امکان ایجاد سرمایش در گل خانه ها با استفاده از آبهای زیرزمینی در مناطق گرم و مرطوب ایران ” بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک (۱۳۹۵)
۸-گلنشان ع، حسینی باب اناری س “بررسی عددی تاثیر نفوذ جرم بر درمان تومور در روش هایپرترمیا با نانو سیال مغناطیسی ” بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک (۱۳۹۵)
۹-گلنشان ع، حسینی باب اناری س “بررسی عددی تاثیر پلیمرهای سطحی بر نحوه توزیع دما درون تومور در روش هایپرترمیا با نانو سیال مغناطیسی ” بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک (۱۳۹۵)
۱۰-شمسی پور ع، گلنشان ع “بررسی عددی تاثیر باد با سرعت های مختلف بر ورودی و خروجی هوای برج خنک کن خشک ” ششمین کنفرانس صنعت نیروگاههای حرارتی (۱۳۹۴)
۱۱-گلنشان ع، دلگرم ن، دلگرم س “بررسی اثرات رسوب بر عملکرد حرارتی بویلرهای بازیاب نیروگاه سیکل ترکیبی فارس ” هفتمین کنفرانس نیروگاههای برق (۱۳۹۴)
۱۲-حسینی س، گلنشان ع “تاثیر شرایط باد در انتقال حرارت جابجایی و نفوذ هوا در ساختمان های بلند ” اولین همایش داخلی مهندسی مکانیک (۱۳۹۳)
۱۳-حسینی س، گلنشان ع “بررسی تاثیر ارتفاع در انتقال حرارت جابجایی و نفوذ هوا از یک ساختمان بلند در معرض باد ” اولین همایش داخلی مهندسی مکانیک (۱۳۹۳)
۱۴-گلنشان ع، متقی ا “بررسی عدم انتقال حرارت در آبگرمکن های مخزنی طرح جدید ” دومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان (۱۳۹۳)
۱۵-گلنشان ع، فسایی م، کدیور م “تحلیل حرارتی سه بعدی ناپایا در کالکتور تقویت کننده TWT با سرامیک و مبدل حرارتی متغیر ” کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مهندسی (۱۳۹۱)
۱۶-جهانگیری ع، گلنشان ع “بررسی پیامدهای ناشی از تزریق دود اگزوز به درون برج هلر بر روی عملکرد توربین های گازی و بخاری یک نیروگاه سیکل ترکیبی در شراایط وزش باد ” چهارمین کنفرانس نیروگاههای حرارتی (۱۳۹۱)
۱۷-گلنشان ع، عباسیان شیرازی ا “تتحلیل اگزرِی توربین های گاز سیکل ترکیبی نیروگاه فارس در گذر زمان و مقایسه با اطلاعات نیروگاهی ” جهارمین کنفرانس نیروگاه های حرارتی (۱۳۹۱)
۱۸-گلنشان ع، آروین فر م “تاثیر تغییرات دمای برج بر عملکرد برج هلر و مقایسه با اطلاعات نیروگاهی ” ISME20 (۱۳۹۱)
۱۹-گلنشان ع، اصلانی ن “بهینه سازی توزیع نانو ذرات مغناطیسی در بافت سرطانی به کمک روش الگوریتم ژنتیک – شبکه بولتزمن ” ISME20 (۱۳۹۱)
۲۰-گلنشان ع، آروین فر م “تعیین فاصله بهینه بین سه برج خنک کن هلر با چیدمان مثلثی در شرایط وزش باد ” اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران (۱۳۹۱)
۲۱-زاهدی نژاد ع، گلنشان ع “بررسی عددی تاثیرات هدایت حرارتی جدار جامد بر جریان سیال درون لوله گرمائی مایکرو ” همایش ملی مهندسی مکانیک با محوریت انرزی و بهینه سازی (۱۳۹۰)
۲۲-سلیمان نیا س، گلنشان ع “بررسی عددی جریان سیال و انتقال حرارت بر روی کلکتورهای مشبک با منافذ ضربدری تحت مکش نا پیوسته ” دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت و بهینه سازی انرژی (۱۳۹۰)
۲۳-ابراهیمی م، گلنشان ع “بررسی عددی میزان انتقال حرارت از مشعل اجاق گاز به ظرف ” هشتمین همایش انرژی (۱۳۹۰)
۲۴-جهانگیری ع، گلنشان ع “بررسی آثار توامان تزریق دود اگزوز و استفاده از دیوارهای بادشکن روی بهبود عملکرد برج هلر تحت وزش باد ” نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران (۱۳۹۰)
۲۵-کدیور م، گلنشان ع، فسایی م “تاثیر مقاومت حرارتی تماسیی بر انتقال حرارت در ساختار موج آهسته لامپ های تقویت کننده موج رونده TWT ” ICRAE2013 (۱۳۸۹)
۲۶-گلنشان ع، بنده ای م “بررسی عددی تاثیر قرار دادن لوله های C شکل درون لوله های جاذب کلکتورهای خورشیدی سهموی خطی۲ ” کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فنآوری های پیشرفته (۱۳۸۹)
۲۷-گلنشان ع، بنده ای م “بهبود عملکرد حرارتی نیروگاههای خورشیدی سهموی خطی با قرار دادن صفحات c شکل و لوله های استوانه ای بسته داخل لوله جاذب ” چهارمین کنفرانس نیروگاههای حرارتی (۱۳۸۹)
۲۸-گلنشان ع، بنده ای م “بررسی عددی تاثیر قراردادن لوله های c شکل در درون لوله های جاذب کلکتورهای خورشیدی سهموی خطی۱ ” اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران (۱۳۸۹)
۲۹-جهانگیری ع، گلنشان ع “بهبود عملکرد سه برج خنک کن هلر با استفاده از تزریق دود و دیوارهای بادشکن در جهات وزش باد ” هیجدهمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران (۱۳۸۹)
۳۰-گلنشان ع، محمودی کوچکسرایی ا “بررسی اثر میزان تابش خورشید و دمای محیط بر عملکرد حرارتی کلکتورهای خورشیدی صفحه مشبک در مناطق مختلف ایران ” کنفرانس بهینه سازی مصرف انرژی (۱۳۸۹)
۳۱-گلنشان ع، محمودی کوچکسرایی ا “بررسی میدان جریان و کارآیی حرارتی صفحات مشبک در جریان عمود بر صفحه تحت مکش ناپیوسته ” هیجدهمین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2010 (۱۳۸۹)
۳۲-جهانگیری ع، گلنشان ع “بررسی بهبود عملکرد حرارتی برج هلر بر اثر تزریق دود اگزوز به درون آن ” اولین کنفرانس صنعت نیروگاههای حرارتی (۱۳۸۸)
۳۳-گلنشان ع، جهانگیری ع “بررسی بهبود عملکرد سه برج خنک کن هلر همراستا تحت وزش باد با استفاده از تزریق دود اگزوز و دیوارهای باد شکن ” بیست وچهارمین کنفرانس بین المللی برق (۱۳۸۸)
۳۴-غفاری گوشه ص، گلنشان ع “بررسی عددی سه بعدی عملکرد سه برج خنک کننده حشک همراستا با مکش طبیعی(DDCT) تحت وزش باد ” اولین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی (۱۳۸۸)
۳۵-گلنشان ع، یاری ع “مطالعه جریان سیال در انتقال حرارت جابجائی آزاد مغشوش درون یک کانال قائم به همراه تابش و دمش از دیواره ” دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (۱۳۸۸)
۳۶-گلنشان ع، یاری ع “بررسی تاثیر تابش و دمش از دیواره یک کانال قائم بر انتقال حرارت جابجائی آزاد مغشوش ” هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک (۱۳۸۸)
۳۷-جهانگیری ع، گلنشان ع “بررسی عددی سه بعدی تزریق دود خروجی از نیروگاه سیکل ترکیبی به درون برج خنک کن خشک با مکش طبیعی تحت وزش باد ” هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک (۱۳۸۸)
۳۸-گلنشان ع، محمودی کوچکسرایی ا “بررسی کارآیی حرارتی کلکتورهای خورشیدی مشبک در جریان عمود ” هفتمین همایش ملی انرژی (۱۳۸۸)
۳۹-گلنشان ع، ابراهیمی م “lبررسی عددی انتقال حرارت اجاق گازهای خانگی جهت بهبود راندمان ” هفتمین همایش ملی انرِژی (۱۳۸۸)
۴۰-اخوان ف، کامگار س، گلنشان ع “طراحی ترمودینامیکی یک واحد ازمایشگاهی سرمایش جذبی در ترکیب با موتور دیزل جهت تهویه مطبوع ” همایش منطقه ای مهندسی مکانیک (۱۳۸۷)
۴۱-مرتضوی بنی ح، گلنشان ع، زرین چنگ ج “آنالیز سه بعدی جریانهای عبوری از بازیاب حرارتی موتور استرلینگ ” دومین همایش منطقه مهندسی مکانیک (۱۳۸۶)
۴۲-گلنشان ع، مطهر ص، بیطرف حقیقی ا “گرمایش هوا با استفاده از کلکتور خورشیدی مشبک بدون شیشه ” چهاردهمین کنفرانس سالانه (بین الملی) مهندسی مکانیک (۱۳۸۵)
۴۳-اکبری م، گلنشان ع “مدلسازی سه بعدی پیل سوختی غشائی پلیمری (PEM) ” دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (۱۳۸۵)
۴۴-زمردیان ع، گلنشان ع “طراحی وساخت موتور استرلینگ خورشیدی با دمای محدود برای مقاصد کشاورزی ” چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ومکانیزاسیون (تبریز) (۱۳۸۵)
۴۵-گلنشان ع، نعمتی ح “پیش بینی عملکرد کلکتورهای خورشیدی بدون شیشه با صفحه جاذب مشبک ” اولین کنفرانس اکو انرژی ایران (۱۳۸۳)
۴۶-جعفرپور خ، گلنشان ع، ستوده مرام ک “. کاهش مصرف انرژی الکتریکی : استفاده از جریان طبیعی باد برای سرمایش مدارس ” هجدهمین کنفرانس بین المللی برق (۱۳۸۲)
۴۷-گلنشان ع، ستوده س “تاثیر زاویه وزش جریان سیال موازی با صفحه بر انتقال حرارت از صفحات مشبک شیار دار ” یازدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسین مکانیک (۱۳۸۲)
۴۸-گلنشان ع، ستوده س “استفاده از کلکتورهای خورشیدی طرح جدید در پیش گرم نمودن هوای مورد نیاز فضاهای بزرگ ” دومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان (۱۳۸۱)
۴۹-جعفرپور خ، گلنشان ع، ستوده مرام ک “بررسی میزان انتقال حرارت جابجائی هوا در یک ساختمان مجهز به بادگیر با استفاده از شبیه سازی انتقال جرم ” ششمین کنگره مهندسی شیمی ایران (۱۳۸۰)
۵۰-جعفرپور خ، گلنشان ع، ستوده مرام ک “کمک به کاهش آلودگیهای محیط زیست: استفاده از جریان طبیعی باد برای سرمایش مدارس ” اولین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست (۱۳۷۹)
۵۱-گلنشان ع، محزون م، شاه حسینی ا “حل تقریبی معادلات لایه مرزی برای جریان روی صفحات مشبک تحت مکش ” هشتمین کنفرانس سالانه انجمن مهندسان مکانیک ایران (۱۳۷۹)
۵۲-ستوده مرام ک، گلنشان ع، جعفرپور خ “بررسی امکان استفاده از جریان طبیعی باد برای سرمایش مدارس در اقلیم های مختلف آب و هوائی ” سومین کنفرانس سراسری روستا و انرژی (۱۳۷۸)
۵۳-حسنی فرد ا، گلنشان ع “بازیافت انرژی حرارتی از گازهای گرم خروجی توربین نیروگاههای گازی ” سمینار مبدلهای حرارتی (۱۳۷۷)
۵۴-Golneshan A, Nemati H ” Residual Stress in Cancerous Soft Tissue ” ISME2012 (۲۰۱۲)
۵۵-Jahangiri A, Golneshan A “Performance Improvement of Heller Cooling Towers under Crosswind at Different Angles toward towers row Direction ” ISME2012 (۲۰۱۲)
۵۶-Golneshan A, LAHONIAN M “Diffusion of magnetic nanoparticles within spherical tissue as a porous media during magnetic fluid hyperthermia using lattice boltzmann method ” The third international congress on Nanoscience and Nanotechnology (INCNN 2010) (۲۰۱۰)
۵۷-غفاری گوشه , Golneshan A “Windbreakwalls effects on the thermal perfprmance of the NDDCT ” ۱st Nathonal conferance of thermal… (۲۰۰۹)
۵۸-غفاری گوشه , Golneshan A, مختارپورشیخ سرمست “Effect of crosswind and air temperature on the thermal performance of Natural Draft Dry Cooling Tower(NDDCT) ” ۱۶th Annual(International)Conference on Mechanical Engineering-ISME2008 (۲۰۰۸)
۵۹-غفاری گوشه , Golneshan A, مختارپورشیخ سرمست “Improving the performance of natural draft dry cooling tower(NDDCT) under crosswind using windbreak walls with different widths ” ۱۱th Fluid Dynamics Conference, May 2008 (۲۰۰۸)
۶۰-Golneshan A, زرین چنگ , مرتضوی بنی “۳D Numerical Analysis of Thermal/Fluid Characteristics of Woven meshStructures as Heat Regenerators ” The13th internation Stirling (۲۰۰۷)
۶۱-غفاری گوشه , Golneshan A, مختارپورشیخ سرمست “۳D Numerical analysis of the performance of an NDDCTwith windbreak walls under various crosswind velocitites and directions ” Conference on Applications and Design in Mechanical Engineering (۲۰۰۷)
۶۲-Rismanchi B, Akbari M, Golneshan A “Performance Prediction of Proton Exchange Membrane Fuel Cell Using a 3D Model ” (2007)
۶۳-Golneshan A, معدنی “Numerical Analysis of Turbulent Heat Transfer, Pressure Drop and Effectiveness in Annular Water Heaters ” ۱۵ th Annual (International) conference on mechanical engineering-ISME2007 (۲۰۰۷)
۶۴-Zomorodian A, Golneshan A “A single glazed solar air heater with metallic transpired absorber for solar dryers ” Agricultural Engineering for a Better World ( CIGR 2006 Bonn Germany) (۲۰۰۷)
۶۵-Golneshan A, معدنی “Numerical investigation of turbulent flow and heat transfer in internally finned annular channel ” ۱۴th Annual (International) Mechanical Engineering Conference ? May 2006 (۲۰۰۶)
۶۶-Golneshan A, نعمتی “۳D Numerical Analysis of Heat Transfer from Transpired Perforated Plates with Circular Holes Arranged on Square Pitch ” IMEC2004,International Mechanical Engineering Conference (۲۰۰۴)
۶۷-هوشیاری , هادی پور , Golneshan A “Analysis of PCM Based Heat Sink with Presence of Fin and Blade ” بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران (۱۳۹۸)
۶۸-Soleimannia S, Golneshan A, Abbasi M “Numerical Analysis of Fluid Flow and Heat Transfer on Transpired Collectors with Cros-Slotted Perforations under Discontinuous Suction ” دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی انرژی (۱۳۹۲)
۶۹-Golneshan A, Fasaie M, Kadivar M “numerical Analysis of Heat Transfer in a Collector of a TWT with Beryllium oxid Ceramics ” ۷th Iranian Student Conference on Mechanical Engineering,STU2013 Iran University of Tehran (۱۳۸۹)
۷۰-براری , Golneshan A “Numerical Modeling of heat transfer and flow fild for staedy state operation of micro heat pipe ” ۱۳th Annual & 2nd International Fluid Dynamics Conference (۱۳۸۹)
۷۱-منتظری , Golneshan A, گنجعلیخان نسب “two-Dimensional Hydrodynamic Analysis of Turbulent Flow in Journal Bearings ” دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (۱۳۸۵)
سوابق پژوهشی - کتاب ها
 • ۱-گلنشان ع، پاک آیین م "تجربیات نیروگاههای پیشرفته - بهره برداری و نگهداری نیروگاه - جلد نوزدهم " چاپ اول (۱۳۸۰) دانشگاه علم و صنعت ایران تهران
 • ۲-فرجاه ا، گلنشان ع "تجربیات نیروگاههای پیشرفته - توربین ها، ژنراتورها و تجهیزات وابسته - جلد ششم " چاپ اول (۱۳۸۰) دانشگاه علم وصنعت ایران تهران
 • ۳-گلنشان ع "تجربیات نیروگاههای پیشرفته - توربین ها، ژنراتورها و تجهیزات وابسته - جلد پنجم " چاپ اول (۱۳۸۰) دانشگاه علم وصنعت ایران تهران
 • ۴-گلنشان ع "تجربیات نیروگاههای پیشرفته - توربین ها، ژنراتورها و تجهیزات وابسته - جلد چهارم " چاپ اول (۱۳۸۰) دانشگاه علم وصنعت ایران تهران
 • ۵-گلنشان ع "تجربیات نیروگاههای پیشرفته - توربین ها، ژنراتورها و تجهیزات وابسته - جلد اول " چاپ اول (۱۳۸۰) دانشگاه علم و صنعت ایران تهران
سوابق پژوهشی - طرح های پژوهشی

رکوردی یافت نشد!

سوابق اجرایی (مسئولیت ها)
 • دانشگده مهندسی دانشگاه شیراز:
عضویت در مجامع و انجمن های علمی
۱-استاد نمونه بسیجی استان فارس (۱۳۸۶)

اختراعات و اکتشافات :

۱-گلنشان ع “ساخت دستگاه گرده افشان الکتریکی خرما با دمنده ی داکت فن و بومفیبر کربنی “
۲-اخوان ف، کامگار س، گلنشان ع، ایزدی شره جین ه “دستگاه سرمایشیجذبی آمونیاکی برای تهویه مطبوع با فابلیت راه اندازی توسط دود موتورهای دیزل ثابت یا گرمای هدر رفت کارخانه ها(کوره ها) “
۳-اخوان ف، کامگار س، گلنشان ع، ایزدی شره جین ه “دستگاه سرمایش جذبی آمونیاکی برای تهویه مطبوع با قابلیت راه اندازی توسط دود موتورهای دیزل ثابت یا گرمای هدر رفت کارخانه ها(کوره ها) “
مهارت ها ( دوره های آموزشی، زبان های خارجی و نرم افزار)