هیات موسس

dr karami
پروفسور محمدحسین کرمی
مرتبه علمی :استاد
رشته تحصیلی :------
مدرک تحصیلی :دکتری
dr mirghaderi
پروفسور سیدفضل الله میرقادری
مرتبه علمی :استاد
رشته تحصیلی :------
مدرک تحصیلی :دکتری
www
سیدمحمد مهدوی فر
مرتبه علمی :استاد
رشته تحصیلی :------
مدرک تحصیلی :دکتری
dr nikobakht
پروفسور ناصر نیکوبخت
مرتبه علمی :استاد
رشته تحصیلی :------
مدرک تحصیلی :دکتری
dr hojati
پروفسورسیدمحمدعلی حجتی
مرتبه علمی :استاد
رشته تحصیلی :------
مدرک تحصیلی :دکتری
www
اصغر قدرت
مرتبه علمی :استاد
رشته تحصیلی :------
مدرک تحصیلی :دکتری
www

حجه الاسلام و المسلمین سید توکل کریمیان

مرتبه علمی :استاد
رشته تحصیلی :------
مدرک تحصیلی :دکتری