دانشجويان گرامی نام کاربری شما جهت استفاده از اينترنت شماره دانشجويي شما و رمز عبور کد ملی شما می باشد

افرادی که از ترم قبل برای آنها نام کاربری ايجادشده .از قسمت زير می توانند آنرا بدست آورند


شماره دانشجويي :


کد ملی : 
جهت آگاهی از وضعیت استفاده از اینترنت ،  تغيير رمز عبور می توانید وارد "سایت کاربران" شوید . (!جهت استفاده از اینترنت نیازی به ورود به این سایت نمی باشد.)