مسئولین موسسه آموزش عالی پاسارگاد

هیئت رئیسه

Spicylicious store

آقای دکتر محمد حسين كرمی

سمت : رياست موسسه و عضوهيات رئيسه
شماره دفتر: 8428011
پست الکترونیکی
karami@pasargad-ihe.ac.ir

Spicylicious store

آقای دکتر سيدفضل اله ميرقادری

سمت :عضوهيات رئيسه
پست الکترونیکی
mirghaderi@pasargad-ihe.ac.ir

معاونین

Spicylicious store

دکتر جوانمردی

سمت :معاون آموزشی و پژوهشی
شماره دفتر: 8428013
پست الکترونیکی
moaven_amoz@pasargad-ihe.ac.ir

Spicylicious store

آقای عبدالکریم دلاوری

سمت :معاونت مالی
شماره دفتر: 8428012
پست الکترونیکی
delavari@pasargad-ihe.ac.ir

Spicylicious store

آقای مهندس جمال مهدوی فر

سمت :معاونت دانشجویی - فرهنگی
شماره دفتر: 8227328
پست الکترونیکی
---@pasargad-ihe.ac.ir

Spicylicious store

آقای هاشم معدلی

سمت :رییس حراست
شماره دفتر: 8420009
پست الکترونیکی
---@pasargad-ihe.ac.ir

مدیر گروه ها

Spicylicious store

آقای مهندس علیرضا مهدوی فر

سمت : مدیر گروه کامپیوتر و فناوری
شماره دفتر: 8332750
پست الکترونیکی
ar.mahdavifar@pasargad-ihe.ac.ir

Spicylicious store

آقای مهندس جمال مهدوی فر

سمت : مدیر گروه مکانیک
شماره دفتر: 8333806
پست الکترونیکی
jmahdavifar@pasargad-ihe.ac.ir

Spicylicious store

آقای مهندس حسین کامرانی

مدير تحصيلات تکميلی و مدیر گروه مخابرات
شماره دفتر: ----
پست الکترونیکی
kamrani@pasargad-ihe.ac.ir

Spicylicious store

آقای مهندس داود آموزگار

سمت : مدیر گروه الکترونیک
شماره دفتر: ---
پست الکترونیکی
---@pasargad-ihe.ac.ir

Spicylicious store

آقای مهندس مصطفی علمی

سمت : مدیر گروه برق-قدرت
شماره دفتر: ---
پست الکترونیکی
---@pasargad-ihe.ac.ir

Spicylicious store

آقای حاج محمد علی قنبری

سمت : مدیر گروه معارف
شماره دفتر: 8333079
پست الکترونیکی
alighanbari@pasargad-ihe.ac.ir

مدیران

Spicylicious store

آقای محمدحيدری

سمت :مدیریت آموزش
شماره دفتر: 8227329
پست الکترونیکی
info@pasargad-ihe.ac.ir

Spicylicious store

سرکار خانم ناهید اسفندیاری

سمت :مدیریت مالی
شماره دفتر: 8227326
پست الکترونیکی
@pasargad-ihe.ac.ir

Spicylicious store

آقای مهندس محمد کرمی

سمت :مدیریت اداری
شماره دفتر: 8333824
پست الکترونیکی
@pasargad-ihe.ac.ir

Spicylicious store

آقای مهندس علی یوسفی

سمت :مدیریت شبکه و سرور
شماره دفتر: 8227327
پست الکترونیکی
yousefi@pasargad-ihe.ac.ir